• Mimoriadny oznam – nebudú bohoslužby v Zbore Cirkvi bratskej Stará Turá

  11. 03. 2020 | Aktuality, Nedeľné oznámenia.

  Lebo sme nedostali Ducha strachu, ale moci, lásky a zdravého rozumu (II. Tim. 1: 7)

  Milí bratia a sestry, priatelia,

  dávam Vám informáciu z našeho ústredia Cirkvi bratskej od Štefana Evina, predsedu RCB.

  Na základe rozhodnutia Hlavného hygienika Slovenskej republiky, ktoré nám bolo doručené prostredníctvom Cirkevného odboru Ministerstva kultúry SR, Vám predkladáme

  Rozhodnutie o zákaze hromadných podujatí z dôvodu všeobecného záujmu ochrany zdravia ľudí, ktoré sa vzťahuje aj na všetky právnické osoby, teda aj na cirkvi, cirkevné zbory a účelové zariadenia cirkvi.

  Z toho vyplýva, že v našich zboroch a na staniciach sa od 10.3.2020 do 23.3.2020 vrátane nemôžu konať bohoslužby, zhromaždenia a iné aktivity (spoločné výlety a pod.).

  Na základe uvedeného rušíme všetky spoločné bohoslužby, aktivity, ktoré prebiehajú v modlitebni Zboru Cirkvi bratskej  minimálne do 23.3.  To znamená, že nebudú modlitebné stretnutia, biblické hodiny, nedeľné bohoslužby, nácviky spevokolu. Zrušili sme aj plánované Výročné členské zhromaždenie 22.3. Presný termín vám včas oznámime podľa vývinu situácie. Na stanici zboru v Myjava tiež nebude skupinka.

  Toto nie sú ani protikresťanské ani proticirkevné či protináboženské opatrenia, ale reakcia úradov a príslušných autorít, ktorým sme zverili spravovanie krajiny, na vysoké riziko všeobecného ohrozenia obyvateľstva. Sme presvedčení, že ako kresťania máme vždy konať maximálne zodpovedne.

  K tomu patrí aj proaktívne preventívne správanie, preto odporúčame odložiť aj domáce skupinky a pod.  Zatiaľ nevieme, dokedy bude táto situácia trvať, či bude predĺžená, zrušená alebo ešte sprísnená. Ak budeme mať potrebné informácie, budeme vás informovať.  

  Boh nie je obmedzený časom a priestorom, cirkev nie je budova a ako kresťania môžeme slúžiť Bohu a ľuďom všade tam, kde sme. Veríme, že aj v tomto čase môžeme byť ako kresťania svetlom, soľou, požehnaním, pomocou – aj príkladným rešpektovaním uvedených obmedzení a súvisiacich pokynov.

  Štefan Evin odporúča bratom a sestrám  rôznym spôsobom využiť nedeľného dopoludnia – čítaním konkrétneho biblického oddielu pre štúdium a meditáciu s vhodnými otázkami, súbormi a okruhmi modlitebných námetov a pod. – premeňme nevýhodu na výhodu. Pripomínam, že máme 40 dní s Bibliou s postavou Jeremiáša, čítanie na každý deň je v Infoliste na Marec 2020, takisto čítanie má link v Infoliste Marec na zborovom www.cbst.sk. V dnešnej dobe sa dá dočasne nahradiť spoločenstvo osobným budovaním viery štúdiom Biblie a počúvaním starších kázní z našej web stránky www.cbst.sk kázne, doporučujeme aj iné zbory CB.

  Veľmi potrebujeme slovo Pána Ježiša Krista: Pokoj Vám!

  Sledujeme situáciu nielen v našej krajine, ale i v celej Európe a aj za hranicami EÚ, čo sa týka šírenia koronavírusu. Nedajme priestor pre paniku. Koronavírus je nebezpečný, musíme byť mimoriadne opatrní a dodržiavať všetky pravidlá hygieny a správania sa tak, ako to naše úrady žiadajú v médiách.

  Vždy sa od kresťana vyžadovala vyššia cesta obete, služby druhým, pomoci, keď je ťažko, keď je kríza, keď nemá kto zasiahnuť. Vtedy sa zjavujú Božie dcéry a synovia na scéne tohto sveta.  

  Váš v láske Kristovej Daniel Jurčo,                                                      10. marca 2020

  kazateľ Cirkvi bratskej v Starej Turej